• description
  • description
  • description
  • description

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោក ហ៊ុន សែន មកលើរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានចាប់ខ្លួនសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅថ្ងៃទី២២-២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ ស្តីអំពីការធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួន នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានវាយធ្វើបាបសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។

លិខិតស្មើរសុំ ធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតយួន ប្រចាំទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ​ នៅថ្ងៃទី ២៣ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ រណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មេរ ថ្កោលទោសអាជ្ញាធររបបផ្តាច់ការ ហ៊ុន សែន និងកុម្មយនិស្តយួន ដែលបានវាយធ្វើបាបសមាជិករណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤។